Prawo przydatne sekretarce 30 listopada – 4 grudnia 2015 roku (tydzień IX) z Gazety Prawnej

with Brak komentarzy

Kolejna porcja informacji prawnych z ostatniego tygodnia!

O czym tym razem? Trzy pierwsze informacje dotyczą wypłaty wynagrodzenia. Jeśli odpowiadacie za realizację przelewów, przeczytajcie to konieczni. Jeszcze z kodeksu pracy: Co grodzi pracownikowi za porzucenie pracy?

A poza tym: O fikcyjnym doręczeniu. Dlaczego koniecznie trzeba pamiętać o aktualizowaniu adresu siedziby spółki w urzędach?

W międzyczasie test ? czy popełniasz typowe błędy, które powodują, że masz zaległości w pozyskiwaniu należności?

Ostrzeżenie: oczernianie pracodawcy ? jakie są konsekwencje?

I jeszcze kwestia refakturowania ? jak i kiedy to robić, na co zwracać uwagę?

 1. Jak najprościej odzyskać zaległe wynagrodzenia od byłego pracodawcy?

Jeśli zdarzyło się Wam być w tej nieprzyjemnej sytuacji, że pracowałyście, a pracodawca nie wypłacił Wam wynagrodzenia, a następnie współpraca się zakończyła, to Waszym prawem i obowiązkiem jest zadbać o rozliczenie się z byłym pracodawcą. Nie zawsze konieczne jest do tego postępowanie sądowe, które trwa długo i zajmuje czas. Wystarczy nakaz inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. To, że sprawa dotyczy byłego pracownika, nie ma tu znaczenia. Pamiętajcie, że zalecenia PIP mają rygor natychmiastowej wykonalności.

Orzecznictwo: Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 listopada 2015 r. (sygn. akt I OSK 1729/14, I OSK 1730/14, I OSK 1731/14, I OSK 1732/14, I OSK 1733/14).

Za: Łukasz Guza, Można nakazać wypłatę pensji byłemu pracownikowi, Dziennik Gazeta Prawna 30 listopada 2015 roku

 1. Za niewypłacenie pensji można dostać karę finansową, a nawet iść do więzienia!

Gdybyście nie wiedzieli. Uprawnienia do nakładania kary ma Państwowa Inspekcja Pracy. Kara wynosi od 1 do 5 tysięcy złoty. Może być nakładana kilkukrotnie.

Jeśli to nie skutkuje, sprawa trafia do sądu, gdzie może zakończyć się wyrokiem ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia od dwóch do trzech lat.

Podstawa prawna: Art. 86, art. 282 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502). Art. 11 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 640).

Za: Renata Majek, Za brak wypłat dla pracowników szefowi grozi nawet areszt, Dziennik Gazeta Prawna 2 grudnia 2015 roku

 1. Za brak pensji w terminie pracodawcę można zwolnić

Takie zachowanie stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy. Tym samym może być podstawą złożenia rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowego obowiązku pracodawcy. Możecie o tym przeczytać w wyroku Sądu Najwyższego z 18 marca 2015 roku Sygn. akt I PK 197/14. Jeżeli byłby to pracownik, który nie powinien odejść z dnia na dzień, lepiej uważać.

Pamiętajcie w związku z tym, że zgodnie z art. 85 par. 2 k.p. wynagrodzenie płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Przepis ten należy jednak odczytywać w powiązaniu z art. 85 par. 1 k.p., zgodnie z którym wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie oraz z art. 86 par. 1 k.p., stosownie do którego pracodawca jest zobowiązany wypłacać pensję w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

Podstawia prawna: art. 55 par. 11, art. 94 pkt 5 kodeksu pracy, ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).

Za: Ewa Przedwojska asystent sędziego SN, Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia to ciężkie naruszenie, Dziennik Gazeta Prawna 2 grudnia 2015 roku

 1. Jak refakturować zgodnie z prawem?

Ciekawy artykuł, który dużo wyjaśnia. Szczególnie dla tych z Was, którzy zajmują się księgowością w firmie.

Kiedy refakturujemy?

Refakturowanie stosujemy przy odsprzedaży usług i towarów, które kupujemy we własnym imieniu, na rzecz trzeciego podmiotu, osoby. Nie musi odbywać się z z zyskiem. Np. wynajmujemy lokal, a media z nim związane rozlicza właściciel, na nas przenosząc wynikający ze zużycia koszt za pomocą refaktury.

Jak ma wyglądać dokument?

Refaktury są wystawiane na zasadach ogólnych, obowiązujących przy wystawianiu faktur.

Nie muszą stanowić dokładnego odzwierciedlenia faktur zakupowych. Podatnicy nie są związani treścią faktur refakturowanych (faktur zakupowych), w tym przysługuje im prawo do doliczania marży czy prowizji do odsprzedawanych usług czy towarów.

Wystawianie refaktur na zasadach ogólnie obowiązujących oznacza m.in., że nie trzeba ich tytułować ?REFAKTURA? czy ?REFAKTURA VAT? (a ponadto refaktury ? podobnie jak zwykłe faktury ? nie muszą być również tytułowane słowami ?FAKTURA VAT?). Nie ma jednak przeszkód, aby w podtytule faktury (jeżeli faktura zawiera tytuł) czy w dowolnym innym miejscu zostało określone, że dana faktura jest refakturą.

Co z VAT przy refakturach?

Niekiedy wątpliwość budzi podatek VAT. Zwykle stosuje się ten sam, który jest na refakturowanej fakturze, choć są od tego wyjątki. Ważne, aby pamiętać, że stawka VAT ma być zgodna z prawem. Nawet jeśli wystawca faktury popełnił błąd, refakturujący ma obowiązek go naprawić. W przypadku niektórych czynności do stosowania obniżonej stawki VAT lub zwolnienia od podatku uprawnione są tylko określone podmioty. W przypadkach takich stawki VAT na refakturowanej fakturze oraz refakturze się różnią. Podobnie będzie, jeżeli miejsce świadczenia odsprzedawanej usługi znajduje się poza terytorium Polski – wówczas refaktury nie powinny zawierać stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

W jakim terminie rozliczyć VAT od refaktury?

Teraz fakty trochę bardziej księgowe, ale też ważne w sekretariacie:

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje co do zasady:

1) z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty (w odniesieniu do otrzymanej kwoty) ? jeżeli przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi zapłata taka została otrzymana (zob. art. 19a ust. 8 ustawy o VAT),

2) z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi ? w pozostałym zakresie (zob. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).

Zasada ta obowiązuje również w przypadku refakturowania.

Podkreślić należy, że obowiązek podatkowy z tytułu dokumentowanej refakturami odsprzedaży towarów i usług powstaje co do zasady najpóźniej z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi również w przypadkach, gdy fakturę, na podstawie której jest wystawiana refaktura, podatnicy otrzymują z opóźnieniem. Przepisy nie przewidują, aby okoliczność taka opóźniała powstanie obowiązku podatkowego.

Standardowe są również terminy wystawiania refaktur. Refaktury powinny być wystawiane w terminach właściwych dla refakturowanych czynności. Zasadą jest zatem wystawianie refaktur nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy odsprzedawanego towaru lub wykonania odsprzedawanej usługi (zob. art. 106i ust. 1 ustawy o VAT).

Jak to wygląda w praktyce? Wasz szef jedzie do innego miasta na rozprawę. Nocleg rezerwuje mu Wasza kancelaria adwokacka. Przypuśćmy, że wyjazd odbył się końcem listopada. Hotel w listopadzie rozliczył usługę, a do kancelarii faktura dotarła początkiem grudnia i na podstawie tej faktury wystawiła Wam refakturę kosztów noclegu. Refakturę taką Wasza firma jest zobowiązana uwzględnić w deklaracji VAT-7 już za listopad 2015 r., gdyż odsprzedawana usługa noclegowa została wykonana w listopadzie, a w konsekwencji we listopadzie powstał obowiązek podatkowy z tytułu jej odsprzedaży., jeśli powyższą fakturę wystawioną przez hotel podatnik otrzyma dopiero w grudniu i wówczas wystawi refakturę swojemu kontrahentowi. Z punktu widzenia powstania obowiązku podatkowego okoliczność taka nie miałaby znaczenia, tj. również w takim przypadku wystawioną refakturę podatnik byłby zobowiązany uwzględnić w deklaracji VAT-7 złożonej za listopad 2015 r. (co wymagałoby korekty tej deklaracji).

Inny przykład? Proszę: Spółka nabyła we własnym imieniu, lecz na rzecz kontrahenta, usługę naprawy samochodu. Usługa ta została wykonana 30 listopada. Sprzedawca udokumentował tę usługę fakturą wystawioną 2 grudnia, którą spółka otrzymała 5 grudnia. Mimo to termin wystawienia przez spółkę refaktury upływa w tej sytuacji 15 grudnia (tj. 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania refakturowanej usługi), a nie 15 stycznia następnego roku.

Czy zawsze możemy zastosować refakturę? Otóż nie. Autor artykułu podaje konkretne przykłady kiedy można refakturować, a kiedy zwiększyć podstawę opodatkowania:

Sytuacje, gdy wystawimy refakturę:

 • Pracownik podatnika X znajdujący się w delegacji we Wrocławiu miał stłuczkę samochodem służbowym. Podatnik X uzgodnił ze swoim wrocławskim kontrahentem, tj. podatnikiem Y, że ten zleci i opłaci naprawę samochodu, a następnie obciąży podatnika X kosztami naprawy. W takim przypadku podatnik Y nabędzie usługę naprawy we własnym imieniu, ale na rzecz podatnika X. W celu obciążenia podatnika X kosztami naprawy podatnik Y powinien wystawić refakturę.
 • Dwóch podatników (A i B) prowadzi sklepy w jednym lokalu użytkowym. Podatnicy ci postanowili przeprowadzić remont tego lokalu. Ustalili, że usługę remontu zleci i opłaci podatnik A, który następnie obciąży połową kosztów podatnika B. W tej sytuacji podatnik A nabędzie usługę remontową we własnym imieniu, ale częściowo na rzecz podatnika B. W konsekwencji w celu obciążenia kosztami remontu podatnika B powinien wystawić mu refakturę (na połowę ceny nabytej usługi remontowej).

 • Podatnik X zamierza postawić przyczepę gastronomiczną przed budynkiem podatnika Y. W związku z tym podatnik X zwrócił się do podatnika Y o odpłatne udostępnienie prądu. W takim przypadku ? o ile podatnik Y wyrazi na to zgodę ? będzie dochodzić do odsprzedaży energii, a w konsekwencji w celu obciążania podatnika X kosztami energii podatnik Y powinien wystawiać refaktury.

 • Podatnik X oddał samochód do warsztatu i poprosił, aby przy odbiorze samochodu był on zatankowany do pełna. W takim przypadku podatnik prowadzący warsztat ? o ile nie dokona zakupu paliwa w imieniu podatnika X ? będzie uprawniony do refakturowania zakupu paliwa na podatnika X.

Sytuacje, gdy zwiększymy podstawę opodatkowania:

 • Adwokat prowadzący własną kancelarię otrzymał zlecenie prowadzenia sprawy w sądzie znajdującym się w innym mieście niż siedziba kancelarii. W takim przypadku ponoszonych kosztów dojazdów czy noclegów nie może refakturować. W celu obciążania klienta tymi kosztami adwokat powinien powiększać podstawę opodatkowania świadczonych usług prawniczych na fakturach lub paragonach dokumentujących jej świadczenie.

 • Podatnik prowadzi sklep wysyłkowy. Koszty wysyłki nie powinny być w tej sytuacji refakturowane, lecz powinny powiększać podstawę opodatkowania dostaw wysyłanych towarów, a więc być doliczane do ceny tych towarów na fakturach lub paragonach dokumentujących ich dostawę.

 • Podatnik zorganizował szkolenie, w trakcie którego uczestnikom był serwowany obiad w restauracji znajdującej się w budynku, w którym odbywa się szkolenie. W tej sytuacji nie jest dopuszczalne refakturowanie usługi gastronomicznej. Zapewnienie obiadu stanowi element kompleksowych usług szkoleniowych, a w konsekwencji powinno zostać wkalkulowane w świadczenie tych usług na dokumentujących je fakturach lub paragonach.

Podstawa prawna: Art. 7 ust. 8, art. 8 ust. 2a, art. 19a, art. 29a ust. 1, art. 41, art. 106a?106o oraz art. 146a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Za: Tomasz Krywan, Refakturowanie: kto i kiedy powinien to robić, Dziennik Gazeta Prawna 30 listopada 2015 rok

5. Zmiana adresu firmy ? dwa powody dla których należy zadbać by urzędy na czas wiedziały gdzie Was szukać.

Na ten temat dwa artykuły, ale aby zachować parytet nie więcej niż 10 informacji w poniedziałek, to opiszę je w tym jednym punkcie. Wybaczcie naciąganie zasady. 😉

Dlaczego poinformowanie o zmianie adresu jest ważne?

Unikniecie w ten sposób fikcyjnego doręczenia. Jeśli podatnik (czyli firma, lub wy) nie zaktualizuje swoich danych, to doręczenie pod adres widniejący w dokumentach urzędu skarbowego lub zus, nawet jeśli jest nieaktualny i nikt nie odbierze pisma uznaje się za skutecznie doręczone. Nazywa się to fikcyjne doręczenie ? w aktach sprawy zostaje informacja, że nikt nie odebrał pisma pod wskazanym adresem i nie wstrzymuje to biegu sprawy.

Podstawa prawna: art. 146 i 146a ordynacji podatkowej

Za: Patrycja Dudek, Informacja o zmianie adresu leży w interesie podatnika, Dziennik Gazeta Prawna 1 grudnia 2015 roku

Dlaczego ważne jest aby zrobić to w odpowiednim momencie?

Ponieważ, jeśli zdarzy się sytuacja, że właśnie się przeprowadziliście, a urząd wysłał do Was pismo na stary adres, to jeśli zdążycie przesłać informację do urzędu o zmianie adresu zanim odbierzecie pismo, to urząd będzie miał obowiązek przesłać je do Was ponownie, już na dobry adres. Nie ma możliwości zastosować w stosunku do Was fikcyjnego doręczenia.

Jeśli zagadnienie to jest dla Was interesujące, przeczytajcie sobie wyrok WSA w Warszawie z 25 listopad 2015 r., sygn. akt III SA/WA 2569/15.

Za: Katarzyna Rosik, Ważny jest termin zawiadomienia o przeprowadzce, Dziennik Gazeta Prawna 1 grudnia 2015 roku

6. Trzy poważne konsekwencje dla pracownika za porzucenie pracy.

Oto lista konsekwencji, które grożą za porzucenie pracy:

 1. Zwolnienie – dyscyplinarka

Porzucenie pracy nie rozwiązuje umowy. Pracodawca musi podjąć stosowne kroki aby rozwiązać umowę zgodnie z prawem. Najpierw pracodawca powinien upewnić się co do powodów nieobecności, by mieć pewność, że jest to faktycznie porzucenie, a nie nieszczęśliwe zdarzenie losowe (ciężka choroba, śmierć w rodzinie, pożar itp.). Po upewnieniu się o przyczynie absencji, rozwiązuje umowę bez zbędnej zwłoki. Za czas od porzucenia do rozwiązania umowy nie należy się wynagrodzenie, ale czas ten liczy się do ogólnego stażu pracy i może mieć znaczenie przy innych rozliczeniach. Zwolnienie może odbyć się w trybie natychmiastowym z winy pracownika, zgodnie z art. 52 k.p. ponieważ porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

 1. Wpis informacyjny do świadectwa pracy

W świadectwie zostanie ujawniony artykuł Kodeksu Pracy na podstawie którego doszło do zwolnienia. Każdy kolejny pracodawca będzie posiadał tę wiedzę.

 1. Konieczność zapłaty za wyrządzoną pracodawcy szkodę

Jeśli pracodawca uzna, że porzucenie pracy naraziło go na szkodę, może wystąpić do byłego pracownika z roszczeniem o odszkodowanie. Podwładny, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził mu szkodę, ponosi bowiem z tego tytułu odpowiedzialność materialną. Szczegółowo mówi o tym dział V Kodeksu Pracy. Jeśli pracodawcy uda się udowodnić straty, to szkodę stanowi różnica pomiędzy aktualnym stanem majątkowym pracodawcy a stanem, jaki by zaistniał, gdyby nie zdarzenie wywołane przez pracownika, powodujące tę szkodę.

Podstawa prawna: Art. 30, art. 52, art. 114, art. 115, art. 119 i art. 122 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Orzecznictwo: wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sygn. akt III APa 20/12

Za: Mariusz Stępień, Za porzucenie firmy pracownikowi grożą konsekwencje, Dziennik Gazeta Prawna 1 grudnia 2015 roku

 1. Wiecie, że 70% małych i średnich firm ma problem z terminowym uzyskiwaniem należności? Jesteś w tej puli? Czy Twoja firma popełnia pięć grzechów głównych polskich firm związanych z zarządzaniem należnościami? Wykonaj test!

  1. Firmy nie sprawdzają kontrahentów, zakładając, że na pewno są uczciwi.

Tak, czy nie? Jeśli odpowiesz nie, to brawo. Jesteś w mądrej mniejszości. Tylko 12,7% przedsiębiorstw w Polsce postępuje tak zawsze. Jakie są konsekwencje realizacji usługi lub sprzedaży z odroczonym terminem płatności na rzecz nieuczciwego odbiorcy, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć.

 1. Nie monitorują partnerów. Zakładają, że jak raz sprawdzili to wystarczy.

Kolejny błąd. Statystyki pokazują, że dłużnicy, to w 30% stali klienci, którzy na początku płacili, a potem ?coś? się stało. Monitorując ich na bieżąco, mamy szansę przeciwdziałać zbyt dużym nieuregulowanym w terminie zobowiązaniom.

 1. Nie posiadają gotowego planu, strategii przeciwdziałania opóźnieniom w płatnościach i windykacji. Nie zastanawiają się co zrobią, jeśli kontrahent nie zapłaci na czas lub w ogóle.

Jeśli jesteś w tej grupie ? nie jesteś sam. Działa tak 60% polskich przedsiębiorców. Za każdym razem zastanawiają się co zrobić. A jest nad czym myśleć, bo opóźnienia w otrzymywaniu należności i problemy z tym związane deklaruje 72% polskich przedsiębiorców.

Mimo wszystko nie wdrażają działań naprawczych.

 1. Nie reagują natychmiast po pojawieniu się zaległości, tylko cierpliwie czekają, aż dłużnik zapłaci.

Robisz tak? Brawo! Chętnie coś od Ciebie kupię ;). Pokazuje to kompletny brak znajomości psychologii windykacji. Najłatwiej odzyskać dług do 3 miesięcy od pojawienia się go. Spłacalność wynosi 72%. Jeśli czekamy dłużej, to ściągalność spada do 26% po upływie 12 miesięcy. Po co zwlekasz?

 1. Sami nie płacą należności na czas, traktując je jako darmowy kredyt.

Kolejny błąd, który powoduje, że w dłuższej perspektywie firma nadszarpnie swój wizerunek i trudniej będzie jej pozyskiwać współpracowników na dobrym poziomie i uzyskiwać kredyty kupieckie.

Jeśli odnajdujesz swoją firmę w tych stwierdzeniach, zwłaszcza 1-4, to warto porozmawiać z szefem i wdrożyć plan naprawczy. A jeśli pracujesz w firmie z punktu 5, to może warto zastanowić się nad zmianą pracy? Skąd wiesz, kiedy to samo wydarzy się z Twoją pensją?

Za: Paweł Zawadzki, Pięć grzechów głównych polskich firm, Dziennik Gazeta Prawna 1 grudnia 2015 roku

 1. Nie oczerniaj swojego pracodawcy, to niezgodne z prawem!

Pracownik ma prawo do krytyki pracodawcy pod warunkiem, że jest ona zasadna, czyli opiera się na faktach i obiektywnych przesłankach i ma właściwą formę. Nie ma mowy o złośliwych uwagach, komentarzach. Ważne, że może odbywać się wyłącznie na terenie zakładu pracy. Poza, tylko na wezwanie sądu. Zatem, wszelkie komentarze poza pracą, w mediach społecznościowych mogą być wysoce niebezpieczne!

Konsekwencją za nieuzasadnioną i niezgodną z zasadami krytykę może być kara dyscyplinarna, zwolnienie podwładnego czy pozew o naruszenie dóbr osobistych zatrudniającego, w tym spółki.

Za: Sebastian Kryczka, Pracodawcy publicznie się nie krytykuje, a jeśli już, to na żądanie sądu, Dziennik Gazeta Prawna 3 grudnia 2015 roku

Brawo dla każdego kto doczytał do końca 🙂

Zapisz się na porcję bezpłatnych, dodatkowych informacji!
Prosto do Twojej skrzynki informacje prawne przydatne w biurze, pliki uzupełniające wpisy na blogu, dodatkowe wieści i informacje.
Sama nie cierpię spamu. Twój adres nigdy nie będzie nikomu przekazany.
Iza Krzyszycha
Follow Iza Krzyszycha:

Tak się cieszę, że mogę dzielić się tym co się nauczyłam, doświadczyłam! Zawsze, gdy udaje mi się komuś pomóc, mam ochotę śpiewać "mam tę mooooc. Jeśli pomogłam Ci jakkolwiek - napisz mi o tym proszę. Dzięki temu będę miała jeszcze więcej siły na pomaganie :)

Leave a Reply